Honorary Members

Renewed on September 11, 2020[2020]
SUGAWARA Kazuyoshi
SEKINE Yasumasa
KOMMA Toru
NAGASHIMA Nobuhiro

[2019]
KOIZUMI Junji
YAMASHITA Shinji

[2018]
UCHIBORI Motomitsu
KOMATSU Kazuhiko
SHIMIZU Akitoshi

[2017]
KATO Yasutake
WATANABE Yoshio
STEWART Henri (HONDA Shunwa)

[2016]
SUDO Ken'ichi

[2014]
TANABE Shigeharu

[2013]
NAMIHIRA Emiko

[2009]
AOKI Tamotsu
MATSUZONO Makio

[2008]
ONUKI Yoshio
SUENARI Michio

[2004]
KAWADA Junzo
TANI Yasushi
HARA Hiroko

[2003]
AOYAGI Machiko
AYABE Tsuneo
IIJIMA Shigeru
ISHIKAWA Eikichi
IWATA Keiji
UMESAO Tadao
OKADA Hiroaki
KUBO Noritada
SASAKI Kokan
SOFUE Takao
NAKANE Chie
YAMAGUCHI Masao
YOSHIDA Teigo
YONEYAMA Toshinao


| Menu | About the Japanese Society of Cultural Anthropology | Annual Meetings | Society's Publications |
| Cultural Anthropological and Ethnological Studies in Japan | Anthropological Periodicals in Japan |
| Connect You to JASCA | JASCA's FAQ | Bookmarks |

Home
Produced by: Networking Committee,
Japanese Society of Cultural Anthropology
jascaweb-e#jasca.org
(Please replace # by @ when you communicate)